Właściwości cieplne limpy syberyjskiej

Podsumowanie
Dostarczone do badań drewno Emby syberyjskiej (Pinus sibirica Du Tur) zbadano pod względem właściwości cieplnych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że przeznaczony do badań materiał charakteryzuje sę właściwościami cieplnymi o zbliżonych wartościach do właściwości drewna o podoboej wigotności i gęstości.

Współczynnik przewodzenia ciepła kw dla przekroju stycznego i promieniowego (wartość średnia) wynosił 0,127 W*(m*K)-1 (U=0,45 W(m2*K)-1). Wartość ta wskazuje na to, że elementy drewniane, takie jak dostarczone bale okrągłe o średniacy 28 cm. spełniają wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 75, póz. 690 z późn. zm. z dnia 15 czerwca 2002 roku.

Pełny opis badań limby syberyjskiej poniżej na skanie: